• 02-391-6122
  • infor@rushmore.co.th
  • 111 ทองหล่อ ซ.5 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • Scientific

    Scientific Instrument
Microscopy
เชี่ยวชาญกล้องจุลทรรศน์
Scientific
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Material Science
งานด้านวัสดุศาสตร์

กลุ่มลูกค้าของเรา

 

  1. มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน (แพทยศาสตร์/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์)
  2. กลุ่มงานวิจัยและศูนย์การวิจัยในงานชนิดต่างๆ
  3. โรงงานบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ในส่วนควบคุมการผลิต
  4. โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในงานด้านการเรียนการสอน
  5. โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน