• 02-391-6122
  • infor@rushmore.co.th
  • 111 ทองหล่อ ซ.5 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • Scientific

    Scientific Instrument

งานประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 29 (21-23 กุมภาพันธ์ 2561)

งานประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 29

21-23 กุมภาพันธ์ 2561 บรรยากาศครึกครื้นมีคณาจารย์จากหลายสถาบันการศึกษามาเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้

ซึ่งในงานนี้เอง ทางบริษัทได้นำกล้องจุลทรรศน์ และเครื่องสแกนสไลด์ไปตั้งให้ได้ทดลองใช้กันในงาน

ซึ่งก็ได้ผลตอบรับจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างดีเยี่ยม